Dobra Osiguranja - Dosi.HR
Loading…
phone

+385 (1) 2381 005

Nazovi nas.

phone

+385 (91) 133 33 99

Javi nam se Whatsappom

phone

Grada Vukovara 237D

10 000 Zagreb, Hrvatska

Registriraj se

Već si korisnik?

RJEČNIK POJMOVA

AMORTIZACIJA

Amortizacija je postupno umanjivanje vrijednosti imovine društva, a obračunava se godišnje zakonom predviđenim postupkom.

bonus

BONUS – kod autoodgovornosti, je premijski stupanj koji se iskazuje u postotku iznosa premije, a umanjuje iznos premije za taj postotak;ukoliko se radi o istom automobilu, svake se naredne osigurateljne godine bonus povećava u određenom postotku, čime se premija smanjuje (pod uvjetom da po polici na kojoj se nalazi bonus nije bilo prijavljenih šteta)

DATUM DOSPIJEĆA

DATUM DOSPIJEĆA je dan kada premija osiguranja dospijeva na naplatu.

DATUM IZDAVANJA

DATUM IZDAVANJA – je dan kada osiguravajuće društvo izdaje policu osiguranja.

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- je uređeno Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, te obuhvaća sljedeće vrste osiguranja: dopunsko zdravstveno osiguranje i dodatno zdravstveno osiguranje.

DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- osigurava veći opseg prava u odnosu na prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, tj. pruža viši standard usluga u ugovornim ustanovama bez čekanja. Dodatno zdravstveno osiguranje obično uključuje sistematski pregled, specijalističke preglede, laboratorijske postupke i dijagnostičke obrade i dr. ovisno o odabiru paketa pojedinog osiguravatelja.

DOPUNSKA LISTA LIJEKOVA tzv. B lista lijekova

DOPUNSKA LISTA LIJEKOVA tzv. B lista lijekova - sadrži lijekove s višom cijenom u odnosu na osnovnu listu, a u pravilu su na njoj originalni lijekovi. Za navedenu listu lijekova Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pokriva dio troškova. Razliku između tog iznosa i pune cijene lijeka plaća osigurana osoba ili njezino dopunsko osiguranje. Liste lijekova objavljene su na stranicama HZZO-a.

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- osigurava pokriće dijela troškova do pune cijene usluga zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ( participacije, bolničko liječenje, specijalističke preglede, A listu lijekova) sukladno važećem Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju. Po dopunskom osiguranju moguće je ugovoriti i pokriće doplate za B listu lijekova.

DUGOROČNO OSIGURANJE

DUGOROČNO OSIGURANJE- je osiguranje s neodređenim rokom trajanja; nastavlja se iz godine u godinu ukoliko ga niti jedna od ugovornih strana ne otkaže u pisanom obliku prema uvjetima osiguratelja.

DVOSTRUKO OSIGURANJE

DVOSTRUKO OSIGURANJE – osiguranje iste stvari kod dva ili više osiguravatelja od istog rizika, za isti interes i za isto vrijeme tako da zbroj svota osiguranja prelazi vrijednost osigurane stvari.

FRANŠIZA

FRANŠIZA – (samopridržaj) je sudjelovanje osiguranika u naknadi štete ukoliko je dogovorena ugovorom o osiguranju. Ugovara se u postotku (%) ili u apsolutnom iznosu kao udio u svoti osiguranja ili kao udio u iznosu štete. Može biti odbitna ili integralna.

GRANIČNO OSIGURANJE

GRANIČNO OSIGURANJE- dužni su ugovoriti vozači vozila s registracijskim pločicama država izvan Sustava zelene karte (npr. USA, Kanada te također s registracijskim pločicama Kosova) ,ukoliko nemaju valjanu zelenu kartu izdatu od društva za osiguranje iz neke od država članica Sustava zelene karte, kao i vozači država iz Sustava zelene karte koji ulaze u države koje nisu članice Sustava zelene karte.

HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE (HUO)

HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE (HUO)-je pravna osoba koja u pravnom prometu s trećim osobama predstavlja udruženje društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Osim toga, obavlja poslove predstavljanja i zastupanja interesa društava za osiguranje u međunarodnim institucijama, poslove nacionalnog Ureda zelene karte osiguranja, poslove Garancijskog fonda (štete od neosiguranih i nepoznatih vozila), poslove rješavanja pritužbi osiguranika odnosno oštećenih osoba, poslove izvansudskog rješavanja sporova između osiguranika odnosno ugovaratelja osiguranja (potrošača) i društava za osiguranje kao ponuditelja usluge osiguranja i dr.

INTEGRALNA FRANŠIZA

INTEGRALNA FRANŠIZA – ako je šteta niža od visine franšize, odšteta se ne isplaćuje, a ako je šteta iznad visine franšize, odšteta se isplaćuje u cijelosti kao da franšiza nije ni ugovorena.

IZVID ŠTETE

IZVID ŠTETE- je prva faza u postupku rješavanja štete, koja prethodi procjeni štete.

KARENCA

KARENCA – je razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme kojeg osiguravatelj nije u obvezi ako nastupi osigurani slučaj.

KAPITALIZACIJA

Karenca je period na početku ugovorenog trajanja osiguranja u kojem osiguravajuća kuća nije obvezna isplatiti štetu. Period može varirati od osiguravatelja do osiguravatelja i ovisno o vrsti osiguranja.KAPITALIZACIJA- je pretvaranje matematičke rezerve prikupljene do trenutka prekida plaćanja premije životnog osiguranja u novu, jednokratnu premiju. Ova premija, tehnički, koristi se kao premija za novo osiguranje sa sniženim osiguranim svotama. Samim tim prestaje potreba daljnjeg plaćanja premije. Ugovor kapitalizacijom (ili prilagodbom osiguranih svota do tada plaćenoj premiji) ne prestaje, osiguranik je i dalje osiguran do isteka ugovorenog roka, ali su se osigurane svote smanjile. Kapitalizaciju je moguće izvršiti ako je do tada plaćena premija za minimalni broj godina određen uvjetima osiguranja.

KLAUZULA

KLAUZULA – je dopunska ili posebno naglašena odredba ugovora o osiguranju koja opredjeljuje prava i obveze ugovornih strana.

KRATKOROČNO OSIGURANJE

KRATKOROČNO OSIGURANJE – je oblik osiguravajuće zaštite zaključen s rokom trajanja za vrijeme od jedne godine ili kraće (do nekoliko mjeseci ili samo nekoliko dana).

LIKVIDACIJA ŠTETE

LIKVIDACIJA ŠTETE- je postupak utvrđivanja osnovanosti potraživanja i visine štete, te isplate osiguraniku ili korisniku osiguranja nakon nastupa osiguranog slučaja.

MALUS

MALUS – kod autoodgovornosti je doplatak na premiju osiguranja zbog nastalih šteta u proteklom razdoblju koje se zaračunava kod sljedeće obnove police osiguranja. Malus kod kasko osiguranja se obračunava na iznos osnovne premije osiguranja (osnovna premija bez obračunatih doplataka, popusta i bonusa) za osigurateljno razdoblje u kojem su štete nastale i naplaćuje se prilikom likvidacije štete.

MOTORNO VOZILO

MOTORNO VOZILO – je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora osim vozila koja se kreću po tračnicama.

NADOSIGURANJE

NADOSIGURANJE – nastaje ukoliko je svota osiguranja koju je u polici osiguranja odredio ugovaratelj osiguranja viša od vrijednosti osigurane stvari, bilo u trenutku zaključenja osiguranja ili kasnije, tijekom njegovog trajanja. Ukoliko je do nadosiguranja došlo za trajanja ugovora o osiguranju, svaka ugovorna strana ima pravo na odgovarajuće sniženje osiguranog iznosa, odnosno premije, počevši od dana kada je svoj zahtjev za sniženje priopćila drugoj strani.

NAKNADA IZ OSIGURANJA/OSIGURNINA

NAKNADA IZ OSIGURANJA/OSIGURNINA – je vrijednost, uglavnom novčana, na koju osiguranik, odnosno korisnik osiguranja polaže pravo ukoliko nastupi osigurani slučaj.

NESRETNI SLUČAJ

NESRETNI SLUČAJ –je svaki iznenadni slučaj koji je neovisan o volji osiguranika i djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo ima za posljedicu smrt, invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili oštećenje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.

OBNOVA OSIGURANJA

OBNOVA OSIGURANJA – je produžetak važenja ugovora o osiguranju.

OBVEZNO OSIGURANJE

OBVEZNO OSIGURANJE – je osiguranje osoba ili osiguranje imovine po osnovi zakona.

OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Obvezne su se osigurati sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, te stranci stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, ako međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije određeno. Svim osiguranim osobama osiguravaju se prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti, na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, te propisima donesenim na temelju istog.

ODBITNA FRANŠIZA

ODBITNA FRANŠIZA – je ugovoreni iznos s kojim osiguranik u svakoj šteti sudjeluje s iznosom odbitne franšize, ako je šteta niža od visine franšize, odšteta se ne isplaćuje, a ako je iznad visine franšize, odšteta se isplaćuje umanjena za iznos odbitne franšize

ODŠTETNI ZAHTJEV

ODŠTETNI ZAHTJEV – je zahtjev koji ugovaratelj osiguranja, osiguranik ili treća osoba upućuju osiguratelju poslije nastalog osiguranog slučaja radi ostvarenja prava na nadoknadu štete.

OSIGURANA SVOTA

OSIGURANA SVOTA - je maksimalni iznos osigurateljeve obveze prema osiguraniku odnosno korisniku osiguranja ako nastupi osigurani slučaj.

OSIGURANJE „NA PRVI RIZIK“

OSIGURANJE „NA PRVI RIZIK“ – je vrsta svotnog osiguranja kod kojeg ugovaratelj osiguranja određuje limit osiguranja "na prvi rizik". U slučaju ostvarenja osiguranog slučaja, osiguravatelj isplaćuje odštetu osiguraniku/korisniku do visine ugovorenog limita "na prvi rizik", a osiguranik snosi iznos preko tog limita. Ne primjenjuje se podosiguranje.

OSIGURANIK

OSIGURANIK je osoba koja ima interes da se osigurani slučaj ne desi, jer bi trpjela štetu i temeljem nastalog osiguranog slučaja ima pravno na ispunjenje Osigurateljeve ugovorne obveze.

OSIGURATELJ

OSIGURATELJ – je društvo za osiguranje s kojim je sklopljen ugovor o osiguranju, koje se obvezuje, prema uvjetima osiguranja, ugovaratelju osiguranja / korisniku osiguranja isplatiti osigurninu, odnosno, naknaditi štetu.

OSIGURNINA

OSIGURNINA – je novčana naknada za štetu koju je osiguratelj obvezan isplatiti osiguraniku odnosno korisniku ili korisnicima osiguranja temeljem ugovora o osiguranju po nastanku osiguranog slučaja.

OSNOVNA LISTA LIJEKOVA tzv. A lista lijekova

OSNOVNA LISTA LIJEKOVA tzv. A lista lijekova- punu cijenu lijekova s navedene liste pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, te se mogu primjenjivati pri bolničkom liječenju, dok se dio može propisati na recept. Liste lijekova objavljene su na stranicama HZZO-a.

OŠTEĆENIK

OŠTEĆENIK- kod osiguranja od odgovornosti je osoba koja podnosi zahtjev za naknadu štete za koju je odgovoran ili navodno odgovoran osiguranik koji je sklopio osiguranje od odgovornosti.

OTKAZ UGOVORA

OTKAZ UGOVORA – je oblik prestanka osiguranja uređen zakonom, općim uvjetima osiguranja i voljom ugovornih strana.

POČETAK OSIGURANJA

POČETAK OSIGURANJA – je dan s kojim počinje osigurateljno pokriće.

PODOSIGURANJE

PODOSIGURANJE – je situacija kada se utvrdi da je vrijednost osiguranog predmeta veća od osigurane svote. Kod klasičnih prema pravilu proporcije svaka se šteta smanjuje proporcionalno razmjeru svote osiguranja i stvarne vrijednosti osiguranog objekta.

POLICA OSIGURANJA

POLICA OSIGURANJA – je pisana isprava o zaključenom osiguranju i sastavni je dio ugovora o osiguranju.

PONUDA OSIGURANJA

PONUDA OSIGURANJA – je pisana ponuda koju ugovaratelj osiguranja daje osiguratelju u svrhu sklapanja ugovora o osiguranju. Najčešće je napisana na tiskanici osiguratelja. Ponuda mora sadržavati sve bitne elemente budućeg ugovora (police) kako bi se njezinim prihvaćanjem mogao sklopiti valjan ugovor o osiguranju. Smatra se da je ugovor o osiguranju sklopljen ako osiguratelj u roku od 8 dana (osim ako nije odredio kraći rok), odnosno 30 dana kod osiguranja života koje zahtijeva liječnički pregled, ne odbije ponudu osiguranja, a ona pritom ne odstupa od uvjeta po kojima se zaključuje predloženo osiguranje

PORTFELJ OSIGURANJA

PORTFELJ OSIGURANJA – je ukupno stanje svih ugovora o osiguranju ili reosiguranju u visini preuzetih obveza i/ili premija.

POSREDNIK U OSIGURANJU

POSREDNIK U OSIGURANJU- je fizička ili pravna osoba, osim društva za osiguranje ili društva za reosiguranje i njihovih zaposlenika i osim sporednog posrednika u osiguranju koja za primitak ima pravo obavljati ili obavlja poslove distribucije osiguranja.

PREDMET OSIGURANJA

PREDMET OSIGURANJA – je ono što se osigurava. Mogu se osigurati osobe (zdravlje,život), materijalni predmet ili financijski interes. Predmet osiguranja mora biti definiran na način da nema dvojbe o njegovim karakteristikama i identifikaciji pri ugovaranju osiguranja i kada nastane osigurani slučaj.

PREMIJA OSIGURANJA

PREMIJA OSIGURANJA je novčani iznos koji je Ugovaratelj osiguranja dužan platiti Osiguratelju prema sklopljenom Ugovoru o osiguranju.

PREMIJSKA STOPA

PREMIJSKA STOPA – je cijena po jedinici osiguranja. Iskazuje u promilima ili u postotku i računa se u odnosu na osnovicu za obračun premije (osiguranu svotu, limit ili dr.).

PREUZIMANJE RIZIKA

PREUZIMANJE RIZIKA – je procjena osiguranog rizika prije preuzimanja u osiguranje i dizajnirano je tako da uzima u obzir svaku individualnu karakteristiku profila osiguranika i predmeta osiguranja. Društva za osiguranje dodatne podatke o riziku prikupljaju kroz pitanja u ponudi osiguranja, zdravstvenom upitniku ili liječničkom pregledu. Ako osiguranik/ predmet osiguranja predstavlja viši rizik od standardnog rizika korištenog za određivanje premije osiguranja, društva za osiguranje zaračunavaju dodatnu premiju za rizik.

PRIJAVA ŠTETE

PRIJAVA ŠTETE – je obveza osiguranika, odnosno ugovaratelja osiguranja ili korisnika osiguranja prema Zakonu o obveznim odnosima, da osigurani slučaj bez odlaganja javi osiguratelju kako bi se čim prije obavio izvid štete kao preduvjet brzog rješavanja odštetnog zahtjeva.

PRISTUPNA DOB OSIGURANIKA

PRISTUPNA DOB OSIGURANIKA – je dob osiguranika u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju. Najčešće se određuje na način da se od kalendarske godine u kojoj se sklapa osiguranje oduzme kalendarska godina u kojoj je osiguranik rođen.

PROCJENA ŠTETE

PROCJENA ŠTETE – je utvrđivanje visine i obujma nastale štete nakon nastupa osiguranog slučaja.

PROCJENITELJ ŠTETA

PROCJENITELJ ŠTETA – je osigurateljev stručnjak, ovlaštena osoba sa zadatkom procjene šteta.

PROVIZIJA

PROVIZIJA –je naknada koju osiguravajuće društvo plaća distributerima u osiguranju koji prodaju i plasiraju pojedine vrste osiguranja.

REGRES

REGRES – pravo osiguravatelja da od osobe koja je uzrokovala štetu naplati isplaćeni iznos odštete.

REOSIGURANJE

REOSIGURANJE – je zasebna djelatnost osiguranja koja se ostvaruje tako što osiguratelj prenosi na reosiguratelja dio rizika koji je prethodno preuzeo u osiguranje i za uzvrat plaća reosiguratelju premiju reosiguranja.

SKADENCA

SKADENCA – dospijeće obnove police ili datum isteka tekuće osigurateljne godine. Skadenca se ne mora podudarati s kalendarskom godinom.

SUBROGACIJA

SUBROGACIJA – prijelaz osiguranikovih prava na osiguratelja do visine isplaćene naknade prema osobi koja je odgovorna za štetu.

SUOSIGURANJE

SUOSIGURANJE- je ugovor o osiguranju sklopljen s više osiguratelja koji su se sporazumjeli o zajedničkom snošenju i raspodjeli rizika, svaki osiguratelj naznačen u polici osiguranja odgovara osiguraniku za potpunu naknadu.

SVOTA OSIGURANJA

SVOTA OSIGURANJA – je dogovoreni novčani iznos koji predstavlja gornju granicu odgovornosti i obaveze osiguravanja u slučaju nastanka osiguranog slučaja.

TOTALNA ŠTETA

TOTALNA ŠTETA- (potpuni gubitak) smatra se kada je osigurana stvar nestala (otuđena, ukradena) ili je oštećenje potpuno uništilo osiguranu stvar ili je oštećenje osigurane stvari takvo da troškovi popravka (dovođenja u stanje koje je bilo prije nastupa osiguranog slučaja) prelaze (stvarnu) vrijednost osigurane stvari, dakle nisu ekonomski opravdani.

TRAJNI INVALIDITET

TRAJNI INVALIDITET – je potpuni ili djelomični gubitak organa ili dijela tijela, trajni potpuni ili djelomični gubitak funkcije organa odnosno pojedinih dijelova organa ili tijela, ako je nakon završenog liječenja i rehabilitacije, s obzirom na nastale ozljede i posljedice, nastupilo stanje ustaljenosti odnosno kada se prema nalazima liječnika specijalista ne može očekivati poboljšanje ili pogoršanje zdravstvenog stanja osiguranika.

TREĆA OSOBA

TREĆA OSOBA – osoba koja nije subjekt ugovora o osiguranju, odnosno osoba čija odgovornost nije pokrivena osiguranjem.

UGOVARATELJ OSIGURANJA

UGOVARATELJ OSIGURANJA je fizička ili pravna osoba koja s Osigurateljem sklopi Ugovor o osiguranju, te je obvezna plaćati premiju.

UVJETI OSIGURANJA

UVJETI OSIGURANJA – su skup odredbi kojima se detaljno uređuju odnosi između osiguratelja i osiguranika iz ugovora o osiguranju. Sastavni su dio ugovora o osiguranju pa je njihovo poznavanje važno za razumijevanje prava i obveza iz određene vrste osiguranja. Odredbe općih uvjeta osiguranja u pravilu su regulirane zakonskim propisima te sporazumima ugovaratelja.

VINKULACIJA

VINKULACIJA – je izjava u polici osiguranja o ustupanju prava na naknadu iz osiguranja trećoj osobi. Najčešće dužnici vinkuliraju policu osiguranja u korist banke kao instrument osiguranja u kreditnom odnosu.

VIŠEGODIŠNJE OSIGURANJE

VIŠEGODIŠNJE OSIGURANJE – osiguranje zaključeno za razdoblje duže od jedne godine s naznačenim datumom početka i isteka osiguranja.

VIŠESTRUKO OSIGURANJE

VIŠESTRUKO OSIGURANJE – ako je neka stvar osigurana kod dva ili više osiguratelja od istog rizika, za isti interes, za isto vrijeme i za istog osiguranika, tako da zbroj osiguranih iznosa ne prelazi vrijednost te stvari. Svaki osiguratelj odgovara za ispunjenje u potpunosti obveza nastalih iz ugovora koji je on sklopio.

ZASTARA

ZASTARA – nastupa nakon proteka zakonom određenog vremena u kojem je vjerovnik mogao zahtjevati ispunjenje obveze. Posljedica zastare je nemogućnost prisilnog izvršenja nekog prava putem suda.

ZELENA KARTA

ZELENA KARTA – je međunarodna karta osiguranja koju izdaje nacionalni ured za osiguranje kao dokaz o postojanju valjanog osiguranja od automobilske odgovornosti na području država članica Sustava zelene karte osiguranja.

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA – uređuje osnove obveznih odnosa (opći dio) te ugovorni i izvanugovorni obvezni odnosi (posebni dio).

ZAKON O OSIGURANJU

ZAKON O OSIGURANJU – uređuje uvjete i način obavljanja djelatnosti osiguranja i nadzor nad obavljanjem djelatnosti osiguranja.

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- služi za pokriće troškova zdravstvene zaštite. Razlikujemo obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

ŠTETA

ŠTETA – stvarni iznos gubitka.

ŠTETNI DOGAĐAJ

ŠTETNI DOGAĐAJ – je zbivanje čijim nastankom dolazi do štete.

ŠTETNIK

ŠTETNIK – je osoba odgovorna za nastalu štetu.