Dobra Osiguranja - Dosi.HR
Loading…
phone

+385 (1) 2381 005

Nazovi nas.

phone

+385 (91) 133 33 99

Javi nam se Whatsappom

phone

Grada Vukovara 237D

10 000 Zagreb, Hrvatska

Registriraj se

Već si korisnik?

INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA

OPĆE INFORMACIJE

DOSIS ZASTUPANJE d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 07069692526, je ovlašteno društvo/agencija za zastupanje u osiguranje s dozvolom za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom i neživotnom osiguranju temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih poslova (dalje u tekstu: Društvo).

Društvo u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama.

Kontakt:

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Društvo je sukladno relevantnim propisima imenovalo Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka na sljedeće načine:

TKO JE VODITELJ, A TKO IZVRŠITELJ OBRADE?

Za potrebe pronalaženja najpovoljnije ponude i/ili usporedbe proizvoda osiguranja voditelj obrade osobnih podataka je Društvo. Društvo kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i elektronskom obliku.

Za potrebe zastupanja u osiguranju Društvo je izvršitelj obrade Vaših osobnih podataka, dok je voditelj obrade Vaših osobnih podataka osiguravajuće društvo s kojim sklapate ugovor o osiguranju. Osiguravajuće društvo kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka te je odgovorno za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku. Društvo ima sklopljene ugovore o zastupanju u osiguranju sa više ovlaštenih osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj. U svakom pojedinom slučaju Vi ćete biti jasno obaviješteni s kojim osiguravajućim društvom sklapate ugovor o osiguranju.

Osiguravajuća društva s kojima imamo sklopljene ugovore o zastupanju u osiguranju su: Adriatic Slovenica d.d., Croatia osiguranje d.d., Generali osiguranje d.d., Hok osiguranje d.d., Sava osiguranje d.d., Triglav osiguranje d.d., Uniqa d.d., Wiener osiguranje d.d., Agram life Osiguranje d.d., Euroherc d.d., Grawe Hrvatska d.d.

PRAVNE OSNOVE I SVRHE OBRADE RADI KOJIH SE UPOTREBLJAVAJU OSOBNI PODACI

Društvo prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke samo za određene dopuštene svrhe. U pojedinim situacijama Vaši osobni podaci prikupljaju se uz Vaš pristanak, dok u drugim situacijama postoji zakonska, ugovorna ili druga osnova za njihovo prikupljanje.

Pravne osnove prikupljanja i obrade podataka mogu se podijeliti u skupine:

1. Poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o osiguranju
Prilikom pregovora s Vama oko sklapanja ugovora o osiguranju, obrađujemo Vaše podatke

2. Ispunjenje naših zakonskih obveza

Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke radi ispunjenja naših zakonskih obveza su: obveze temeljem Zakona o osiguranju, odredbe o predugovornom informiranju i distribuciji osiguranja; Zakona o elektroničkim komunikacijama, Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga; obveze iz Zakona o računovodstvu, Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, CRS, JOPPD, FATCA, ekonomske sankcije ili druge zakonske obveze, obveze raspodjele rizika putem reosiguranja i suosiguranja

3. Legitimni interesi

Vaše osobne podatke možemo obrađivati ako je takva obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Društva, osim kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili temeljna prava i slobode, a zahtijevate zaštitu osobnih podataka. Ako podnesete prigovor na takvu obradu, više nećemo obrađivati Vaše podatke, osim ako ne dokažemo da postoje uvjerljivi razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode.

Svojim legitimnim interesom smatramo:

4. Legitimni interesi trećih osoba

Obrada Vaših podataka provest će se za potrebe sprečavanja prijevara u osiguranju te prijevara i pronevjera općenito, a temeljem legitimnog interesa osiguravajućih kuća s kojima u tu svrhu razmjenjujemo podatke

5. Vaša suglasnost (privola)

Vašu posebnu suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka, koju možete povući u bilo kojem trenutku, kao pravnu osnovu obrade Vaših podataka koristit ćemo u svrhu promidžbe ponuda, proizvoda i usluga osiguravajućih kuća s kojima surađujemo, a koji bi odgovarali Vašim zahtjevima ili potrebama, do Vašeg eventualnog povlačenja privole.

Za pojedine prethodno navedene svrhe, kao što su poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o osiguranju, ispunjenje zakonskih obveza te legitimnog interesa sprečavanja i otkrivanja prijevara, pružanje osobnih podataka je zakonska i ugovorna obveza te uvjet nužan za sklapanje ili ispunjenje ugovora. Ako odbijete dati pojedine podatke nećemo moći ispuniti svoje zakonske i ugovorne obveze što će za posljedicu imati nemogućnost sklapanja ili ispunjenja ugovornih obveza.

Pružanje osobnih podataka u svrhu legitimnog interesa izravne promidžbe, ispitivanje Vašeg zadovoljstva našom uslugom i Vaše privole u marketinške svrhe nije zakonska i ugovorna obveza te uvjet nužan za sklapanje i ispunjenje ugovora. Ako odbijete dati pojedine podatke to neće utjecati na mogućnost sklapanja ili ispunjenja ugovora.

KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KOJE OBRAĐUJEMO

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o svrsi obrade i vrsti ugovora o osiguranju kojeg sklapate, namjeravate sklopiti ili o zahtjevu za ostvarenje prava iz osiguranja. Prvenstveno to su podaci bez kojih ne možemo sklopiti ili ispuniti ugovor o osiguranju, a uključuju najmanje:

Ovisno o svrsi obrade i vrsti ugovora o osiguranju osobne podatke možemo prikupljati na sljedeći način:

Osobne podatke prikupljamo već kod pregovora s Vama kako bi procijenili Vaše zahtjeve i potrebe ili utvrdili primjerenost ili prikladnost određenih proizvoda vašim posebnim okolnostima, prilikom samog sklapanja ugovora, putem obrazaca, telefonom ili elektroničkom komunikacijom.

Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke radi ishođenja ponude, sklapanja i ispunjenja ugovora o osiguranju su: prosljeđivanje istih odabranom osiguratelju radi izrade ponude, sastava ugovora o osiguranju (npr. određivanje visine premije, preuzimanje rizika osiguratelja itd.)

TKO ĆE IMATI PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA

Svi Vaši podaci strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Mi ćemo osigurati da se Vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu sa svrhom koja je gore navedena. Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, Vašim podacima će pristup imati: osiguravajuće društvo čiju ponudu tražite ili s kojim sklapate ugovor; državna tijela u skladu sa zakonskim obvezama osiguratelja (HANFA, Pravobranitelj za područje osiguranja, Hrvatski ured za osiguranje, HAKOM, inspektor elektroničkih komunikacija, Ministarstvo financija RH, Porezna uprava, pravosudna i druga državna tijela); druga osiguravajuća društva i osiguravajuća društva za potrebe reosiguranja, suosiguranja ili obveza temeljem međunarodnih ugovora i konvencija kod međunarodnih šteta; tehnički konzultanti, stručnjaci, odvjetnici, medicinski vještaci, procjenitelji, tiskare, financijske ustanove i drugi poslovni partneri.

ZAHTJEVI ISPITANIKA

Društvo osigurava ostvarivanje prava korisnika u odnosu na:

Korisnik zahtjeve za ostvarenje prava podnosi pisanim ili usmenim putem. Ako pojedinac podnese zahtjev koji se odnosi na bilo koje gore navedeno pravo, Društvo će razmotriti svaki takav zahtjev u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka. Društvo zadržava pravo naplate troškova za obradu zahtjeva korisnika u iznimnim slučajevima kada su zahtjevi nerazumni.

Korisnici imaju pravo na informiranje temeljem podnesenog zahtjeva, a nakon uspješne provjere njihovog identiteta, o sljedećem:

Svi zahtjevi za pristup ili ispravak osobnih podataka moraju biti upućeni Službeniku za zaštitu osobnih podataka, koji će evidentirati svaki zahtjev po primitku. Odgovor na svaki zahtjev dostavlja se u roku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva korisnika.

ZADRŽAVANJE PODATAKA

Društvo neće zadržati osobne podatke duže nego što je to neophodno u odnosu na svrhe za koje su izvorno prikupljeni.

Društvo će vaše Osobne podatke zadržati dok god su oni potrebni za pružanje usluga; dok god je potrebno sukladno ovim Informacijama ili vremenu prikupljanja; dok god je potrebno zbog naših zakonskih obaveza, rješavanja sporova i provođenja naših ugovora; ili do one mjere koju dopušta zakon.

Kad razdoblje zadržavanja istekne, Društvo će osobne podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati.

ZAŠTITA PODATAKA

Društvo provodi fizičke, tehničke i organizacijske mjere koje jamče sigurnost osobnih podataka (npr. prevenciju gubitka ili oštećenja, neovlaštene izmjene, pristupa ili obrade i drugih prijetnji kojima mogu biti izloženi osobni podaci uzrokovani ljudskim djelovanjem ili fizičkim/prirodnim okruženjem).

Sigurnosne mjere koje se provode imaju za cilj:

ZAHTJEVI OD STRANE PRAVOSUDNIH TIJELA

U određenim okolnostima, dopušteno je da se osobni podaci dijele bez znanja ili suglasnosti korisnika. I to kada je otkrivanje osobnih podataka potrebno u bilo kojoj od sljedećih svrha:

RUKOVANJE PRITUŽBAMA

U slučaju pritužbi vezanih uz pridržavanje ovih i drugih informacija vezanih za zaštitu osobnih podataka, molimo da nam se javite na e-mail adresu dpo@dosi.hr. U slučaju pritužbe, istražit ćemo cijelu situaciju koja se odnosi na upotrebu i otkrivanje osobnih podataka sukladno ovim pravilima te ćemo ih pokušati riješiti u najkraćem mogućem roku.

GDJE ĆE SE OBRAĐIVATI VAŠI OSOBNI PODACI

Vaše podatke obrađujemo unutar Europskog gospodarskog pojasa. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom (npr. obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule).

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, azop@azop.hr

AŽURIRANJE OVIH INFORMACIJA

Informacije o obradi podataka redovito preispitujemo i provjeravamo odražavaju li način na koji Društvo obrađuje osobne podatke. Aktualna verzija je uvijek dostupna na našim stranicama www.dosi.hr , a ako dođe do važnijih promjena koje utječu na Vaša prava i slobode, o tome ćemo Vas izravno obavijestiti.